Missie

Publiek en privaat werken samen succesvol aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving
De wereld staat de komende jaren voor complexe maatschappelijke opgaven. Met onze competenties op het gebied van PPS en cross-sectorale samenwerking binnen de domeinen duurzaamheid, gezondheid en veiligheid helpen we organisaties om grip te krijgen op de complexiteit van de opgaven en maken we impact.

De aanleiding

De wereld staat de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven
The Globals Goals For Sustainable Development (www.globalgoals.org) vatten de thema’s waarbinnen de opgaven zich afspelen goed samen. Voorbeelden van opgaven zijn de energietransitie, gezonde leefomgevingen, veiligheid en maatschappelijke inclusiviteit.

Deze opgaven zijn groot en complex. De wens van bestuurders is om deze opgaven steeds integraler aan te pakken, waarbij elk belang een plaats krijgt. Daarnaast wordt vaak tegelijkertijd gezocht naar mogelijkheden om nieuwe technieken toe te passen.

De oplossing

Design en management van samenwerking is essentieel
Ondanks dat gezamenlijke ambities worden onderschreven door samenwerkende partijen, worden de beoogde resultaten veelal niet gehaald. Dit vraagt dan ook om expertise op het terrein van ontwerp en management van samenwerking. Een goede inrichting van de samenwerking is daarom essentieel. PPS Construct helpt organisaties bij het design en management van PPS.

Hoe bereiken we ons doel?

Human factors moeten institutioneel worden ingebed
Complexe samenwerkingsvraagstukken vragen om goede institutionele inbedding. Wij geloven echter dat dit pas werkt, als organisaties de ruimte bieden voor samenwerking. Daarin moeten mensen hun werk kunnen doen en de praktijk van het verband moet worden afgestemd op de eigen organisatie. Alleen dan ontstaat er voldoende ruimte voor de moederorganisaties om hun belangen veilig te stellen in het samenwerkingsverband.

3 Pijlers

Volg de pijlers

Door de volgende pijlers te volgen, vergroot je de kans op een succesvolle samenwerking aan maatschappelijke opgaven

  1. Ontwerp: Vorm volgt functie
  2. Management: Sturing volgt vorm
  3. Human Factors: Mensen en organisatie maken het verschil

Wat hebben we al bereikt?

We zijn nooit klaar
Onze missie is moeilijk kwantificeerbaar te maken. Dus eigenlijk zijn we nooit “klaar”. We zijn heel trots op wat we in korte tijd hebben bereikt. We hebben het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt dat sectorgrenzen worden overbrugd bij het realiseren van gezonde leefomgevingen. Daarvoor zijn beleidschotten weggenomen tussen het Rijk, gemeenten, en bouw- en infrabedrijven. Ook zijn we trots op het werk dat we verzetten in de veiligheidsector. Samen met publieke partijen kijken we hoe cybersecurity en de integriteit van het betalingsverkeer kan worden geborgd in PPS.