Omroep Gelderland interviewt Maurits Sanders over ‘samenwerkend bestuur en de invloed van raadsleden’

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk thema tijdens de verkiezingen is de invloed van raadsleden op gemeentelijk beleid. Volgens veel raadsleden neemt deze af omdat er in toenemende mate door gemeenten wordt opgetrokken met andere organisaties in publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsverbanden. In dergelijke verbanden wordt op regionaal niveau beleid ten uitvoer gebracht en worden beleidsprogramma’s uitgedacht. Deze praktijk is voor veel raadsleden een doorn in het oog. Zij hebben het idee dat hun inspraakmogelijkheden worden beperkt en dat zij op afstand worden geplaatst van het bestuur. Omroep Gelderland heeft dit thema centraal gesteld in item op 1 maart 2018. Hiervoor hebben zij een interview afgenomen met Maurits Sanders.

In het interview geeft Maurits aan dat hij de problemen die raadsleden adresseren herkent. Het risico op een legitimiteitstekort ligt voortdurend op de loer. Tegelijkertijd kun je niet om samenwerken heen. Beleidsvraagstukken op het terrein van duurzame energie, regionaal economische ontwikkeling en vervoer en mobiliteit trekken zich namelijk niets aan van gemeentegrenzen. Het is voor bestuurders dan ook aantrekkelijk om gezamenlijke strategieën uit te werken, waarbij men gebruik maakt van elkaars kennis en kunde. Daarnaast kan er geprofiteerd worden van schaalvoordelen bij uitvoeringstaken en biedt een regionale aanpak een kans om de regio onder de aandacht te brengen bij beleidsbepalers in Den Haag en Brussel. Raadsleden zullen zich er dan ook van bewust moeten zijn dat samenwerkingsverbanden veel kunnen opleveren voor de gemeentelijke beleidspraktijk. Vanuit dit oogpunt ligt het voor de hand om aan bestuurders de ruimte te bieden om te werken in dergelijke verbanden. Desondanks moet er aandacht zijn voor de keerzijde van samenwerken en zal de vraag moeten worden beantwoord hoe samenwerking zich laat verenigen met de gangbare opvattingen over legitimiteit van beleids- en besluitvorming. Volgens Maurits leidt dit onherroepelijk tot een organisatievraagstuk in het openbaar bestuur. De vraag daarbij is hoe we bestuurders kunnen laten optrekken in samenwerkingsverbanden, zonder dat dit ten koste gaat van de legitimiteit. Om hierop antwoorden te vinden, zal er geëxperimenteerd moeten worden met nieuwe verantwoordingsbetrekkingen tussen vertegenwoordigende en executive organen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het instellen van controlerende organen met vertegenwoordigers uit gemeenteraden.

Het interview met Omroep Gelderland is terug te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=pdKMjCPFJt0

Dr. Maurits Sanders is graag bereid om verder over dit onderwerp in gesprek te gaan met belangstellenden (maurits.sanders@ppsconstruct.nl)

Terug naar overzicht